วันอังคาร

about Thailand Insurance reviews

เป็นสถานที่ที่ คุณแสดงบทวิจารณ์ ข้อคิดเห็นของคุณ เกี่ยวกับประกันชีวิต ประกันภัย โดยที่คุณติดต่อตัวแทนประกันชีวิต ประกันภัย และทางบริษัทประกันภัย เหล่านั้นไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร

คุณแสดงความคิดเห็น ความคับข้องใจได้ที่นี่ ได้เต็มที่ ภายใต้ขอบเขตการกล่าวถ้อยคำที่ไม่สมควรเกินไป ฉะนั้นทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดถ้อยความไม่สมควรออกไป

เรายังมีหน่วยงานรัฐที่จะคอยดูแลช่วยเหลือ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย | คปภ.
www.oic.or.th

สายด่วนประกันภัย 1186

คุณสามารถส่งข้อมูล ข้อคิดเห็น การแสดงออกมาได้ที่
Contact Us