วันพุธ

ค ป ภ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กร
ธุรกิจประกันภัย นับว่าเป็นธุรกิจที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสวัสดิการและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน เนื่องด้วยประกันภัยถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยสร้างหลักประกันความมั่น คงและช่วยบรรเทาความเดือดร้อน
เสียหายทางการเงินจากความเสี่ยงภัยต่างๆ ให้กับบุคคล ครอบครัว และธุรกิจการค้า การลงทุนทุกสาขา
จากบทบาทความสำคัญของประกันภัยดังกล่าวสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย จึงมีภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องเข้าไปมีบทบาทในการ :

* พัฒนาธุรกิจประกันภัยให้มีศักยภาพและขีดความสามารถพร้อมแข่งขัน
* ส่งเสริมสนับสนุนให้ธุรกิจประกันภัยมีบทบาทสร้างเสริม ความแข่งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
* สร้างความเข้มแข็งและพิทักษ์ผลประโยชน์ของประชาชนผู้มีสิทธิประโยชน์ตามสัญญาประกันภัย


http://www.oic.or.th/th/home/index.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น